TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1
. oldal
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban:
Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthe
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az
Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e
jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Miért készült ez a tájékoztató?
Adatkezeműködése során több lból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek
jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja
tenni. Adatkezelő fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési
tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb
jellemzőt.
Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?
A személyes adatok csak meghatározott célból és megfelejogalappal kerülnek kezelésre.
Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések vonatkozásában egyedileg kerülnek
bemutatásra.
Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?
A személyes adatokat többnyire a Adatkezelő a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban
olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe. Az
adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.
Ki kezeli a személyes adatait?
Az adatkezelési tájékoztató következő II. fejezetében kaphat felvilágosítást az Érintett az
Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről.
Milyen elveket tart fontosnak Adatkezelő a személyes adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös
tekintettel az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (GDPR
rendelet) foglaltakra.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2
. oldal
Adatkeze tevékenységei során csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott
személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a
lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel szesül védelemben. Ennek
során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért az Érintett által történt megadás után a
Adatkezelő felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az
információs önrendelkezési jogról és a GDPR rendelet értelme rendelkezései között
meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.
I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
CÉGNÉV: TA-FE KFT.
SZÉKHELY: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kassai u. 22
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-000657
ADÓSZÁM: 10435850-2-06
KÉPVISELI: TANÁCS FERENC ÜGYVEZETŐ
ELÉRHETŐSÉGEK: https://tafekft.hu/ „kapcsolat” menüpontja alatt
(a továbbiakban: Társaság)
II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4.
cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges
a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
IT szolgáltató:
Társaságunk a honlapja, online folyamatai fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót
vesz igénybe, melyek az IT szolgáltatásokat (elsődlegesen tárhelyszolgáltatás) biztosítják, és
ennek érkedében kezelik a megadott személyes adatokat.
CÉGNÉV: 3 IN 1 HOSTING SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI
TÁRSASÁG
SZÉKHELY: 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, BRASSÓ UTCA 4/A.
CÉGNÉV: Google LLC
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
3
. oldal
SZÉKHELY: 1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
HONLAP: https://mail.google.com/
CÉGNÉV:
Facebook, Inc.
SZÉKHELY: Menlo Park, California, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
HONLAP: https://www.facebook.com/
Postai, futárszolgálati, logisztikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó:
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék zbesítéséhez
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), majd azok
felhasználásával kiszállítják a terméket.
CÉGNÉV: MAGYAR POSTA ZRT.
SZÉKHELY: 1138 BUDAPEST, DUNAVIRÁG UTCA 2-6.
HONLAP: https://www.posta.hu
E-MAIL CÍM: ugyfelszolgalat@posta.hu
TELEFONSZÁM: (1) 767 8282
III. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
1.1. Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott
adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
1.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó gyzetet, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt gyzet vagy a nem cselekvés ezért nem
minősül hozzájárulásnak. Hozzájárulásnak minősül megfele tájékoztatás meghallgatása
után a telefonhívás folytatása.
1.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több lt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
1.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik például értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető
módon kell előadni, érthe és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
4
. oldal
nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része,
amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
1.5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.
1.6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint
annak megadását.
1.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
2.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhe adatok körére, az
adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló
jogszabály rendelkezései irányadók.
2.2 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet
az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező
adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés
3.1. A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az
adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek
elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű
elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése
is jogos érdeken alapulónak tekinthető.
3.2. A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt szükséges, melynek
során a Társaság mindig figyelembe veszi az aktuális körülményeket, valamint az adatkezelő
és érintettek helyzetét. A Társaság érdekében törtéadatkezelések vonatkozásában a külön-
külön elvégzett érdekmérlegelési tesztek az alábbi eredménnyel zárultak: Az
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
5
. oldal
érdekmérlegelési teszt során a Társaság az adott adatkezelésnél leírt feltételeket
figyelembevéve arra jutott, hogy az adatkezelés indokolt a megfelelő jelen szabályzatba
foglalt biztosítékok mellett, hiszen anélkül nem tudna a Társaság versenyképesen
működni. Ennek tükrében az érintettekre vonatkozó érzelmi hatás, valamint a
magánszférához való jog sérelme arányosnak tekinthető.
4. Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatti
adatkezelés
4.1. Az érintett életének vagy más létfontosságú érdekének vagy más természetes személy
érdekeinek védelme szintén jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen eset áll fenn
természetes személy esetén, ha egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe vagy járványok
terjedésének megállítása miatt kerül sor az adatkezelésre.
5. Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés
5.1. Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik l, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
6. Az érintett jogainak elősegítése
6.1. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak
gyakorlását.
IV. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL
Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése vevők, szállítók
nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása összefoglalva a közös érdekkörben
felmerülő gazdasági folyamatok támogatása céljából kezelheti a vele szerződéses
viszonyban álló természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi
igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-
címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját
(vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), egészségügyi alkalmassági iratait,
bizonyítványát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére törté lépések megtételéhez
szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási, üzletkötési feladatokat ellátó
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
6
. oldal
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama a Társaság
hosszú távú üzleti kapcsolataira tekintettel a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási
célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás
időtartama 8 év.
(3) A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró a szerződést aláíró–
természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail
címét és telefonszámát, online azonosítóját szerződés előkészítése, kapcsolattartás, a
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása – összefoglalva a közös érdekkörben
felmerülő gazdasági folyamatok támogatása céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken
alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
(4) A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt nem aláíró -
természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját
kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása összefoglalva a
közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása céljából szerződés
teljesítése jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattar a szerződő féllel
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érinett jogait nem érinti
hátrányosan. A szerződő l kijelenti, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó
adatkezelésről az érintett kapcsolatartót tájékoztatta. Ezen adatok tárolásának időtartama a
kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év.
(5) Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető
tisztségviselője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
kapcsolattartói, könyvelési, adózási, üzletkötési feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói.
(6) A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés ljából a
társaság által megbízott könyveirodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának,
illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi
megbízottjának.
(7) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési
szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére rté pések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés
teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében
gyűjtött személyes adatok is. Ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről a Társaság köteles az
ajánlattevőt, illetve az ajánlat címzettjét tájékoztatni kell.
(8) A Társaság által kötendő szerződésekben alkalmazandó adatkezelési kikötéseket és
tájékoztatásokat jelen Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. A Társaság
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
7
. oldal
munkavállalójának feladata és kötelezettsége, hogy ezen adatkezelési kikötések a szerződés
szövegébe belefoglalásra kerüljenek.
Üzenetküldés, regisztráció a Társaság honlapján
(1) A honlapon üzenetet küldő természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
termék keresés, információ kérés, illetve ajánlat kérés
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT, Marketing
szolgáltatója.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 évig vagy az érintett hozzájárulása
visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adatkezelés a Társaság webáruházában
(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül,
figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes rdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban törtévásárlás esetén az adatkezelés
jogcíme a szerződés.
(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, dosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásár
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a
telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet,
szállítási met, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdés jogcímén.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
8
. oldal
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, nzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adatfeldolgozói, különösen
a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a
tárhelyszolgáltatás teljesítése ljából, Marketinges adatfeldolgozó, a futárszolgálat
munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig,
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás
évét követő év 8. év végéig.
(6) A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy
linkkel elérhetővé kell tenni, a vásárlónak azt el kell fogadnia.
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló, jogi személy képviseletében eljáró
természetes személy az erre vonatkozó gyzet bejelölésével tudomásul veszi, hogy
hírlevélküldés, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése céljából a Társaság
az adatkezejogos (egyéb üzletszerzési) érdeke, valamint érintett hozzájárulása alapján a
szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az arra vonatkozó törlési kérelem (emailben megküldött
leiratkozási relem) beérkezéséig kezeli adatait. Tilos a gyzet előre bejelölése. A
feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni.
A hírlevéről az érintett írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat.
Ilyen esetben a tiltakozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
e-mail cím, telefonszáma és cégadatok.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag, tájékoztató anyag küldése
3. Marketing célú megkeresés, különös tekintettel elégedettségi kérdőív és tájékoztatás
terhesség utáni hasonló termékekről.
(4) Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, adatkezelő jogos érdeke. Az arányossági
teszt alapján a Társaság közvetlen üzletszerzési érdeke (GDPR Preambulum 47.) tekintettel
arra, hogy gazdasági társaságról van szó nagyobb mértékű, mint a kockázat melyet a hírlevél
szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése jelent. A hozzájárulás elmaradásának
jogkövetkezménye: a szolgáltatás nem jön létre.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
9
. oldal
adatfeldolgozóként a Társaság adatfeldolgozó különösen, a rlevélküldő, Marketing és IT
szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének lja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (már a jelentkezés elküldésével
ráutaló magatartás alapon – megadottnak tekintendő)
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig,
legfeljebb 2 évig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell
annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő
természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános
forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján lönösen: adószám,
név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím,
a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az
ellennyugtákon a befize aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alapján: adóazonosító jel.
(2) Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés: a Társaság jogi
kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, bizonylatolás, adóalapok megállapítása,
üzemanyagmegtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali,
üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait
(gépkocsivezető neve, a gépjármű pusa, rendszáma, utazás időpontja, célja, megtett
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
10
. oldal
útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995:CXVII. tv. (Szja tv.)
27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, rszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
Kifizetői adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, rszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) ljából kezeli azon érintettek munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban szesülők adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve
ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet
és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§)
és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek
teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény)
szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a lból, hogy a Társaság irattári
anyagának maradandó értérésze épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei
számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, iratkezelést, irattározást végző
munkavállalója, a közlevéltár munkatársa.
V. FEJEZET
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
11
. oldal
LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK
(COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a
technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével a
hozzájárulását kell kérni.
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a
mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati
ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással
kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével
kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint
az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az
Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania.
Adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása, az érintett személyes beállításainak a tárolása
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezeléssel érintett adatok köre: Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más
személyes adat nélkül tárol
Adatkezelés időtartama: az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a
számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket
2. Részletes tájékoztatás a sütikről
2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal
be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző
bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az
adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat
módosítja.
2.2. A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek
funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak
megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A
veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és
alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató,
akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil
jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
2.3. A sütik fajtái:
2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül
az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
12
. oldal
annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy
session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van
biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-
hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek
ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik
a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a
kilépésig).
2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a
felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek
a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így
nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott
weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik
fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról
profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
2.4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a
rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében,
hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-
haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
3. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő
adatokról
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
13
. oldal
3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a
látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és
kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához
használhatjuk.
3.2. A honlapon alkalmazott sütik
3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz
szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhe szolgáltatásokat, így -
többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését
vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének
időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével,
illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.)
13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása ljából kezelheti
azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb
célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.
3.2.1. Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, ldául milyen formában szeretné a felhasználó
az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A
szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény
növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a
látogatót.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
14
. oldal
3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről,
eltöltött idejéről, kattintásairól.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.
VI. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
II. Az érintett jogai részletesen:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
1.1. Az adatkezelőnek az érintett szére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen
a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
módon ideértve adott esetben az elektronikus utat is kell megadni. Az érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
15
. oldal
1.3. Az adatkezelő indokolatlan sedelem lkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló relme nyomán hozott intézkedésekről. E határia Rendeletben írt feltételekkel
további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
1.5. Az adatkezeaz információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő nyekről és információkról
az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet
tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a mzettek
kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak nyéről, hogy az adatkezeharmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az
érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely
időpontban törté visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
16
. oldal
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az
adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül;
ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az
adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell
az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok
kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak
irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
4. Az érintett hozzáférési joga
4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet szére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát pező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által rt további másolatokért az adatkezeaz
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
17
. oldal
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.
5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezeindokolatlan sedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkeze pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képehozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élve jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
18
. oldal
7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezeellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
9. Az adathordozhatósághoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
19
. oldal
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
10. A tiltakozáshoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat grehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy
jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e lból törté
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más
információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek delmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
20
. oldal
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkeze köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek delme
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
12. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)
hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges
tartalmát.
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira zve, az adatkezelőnek indokolatlan sedelem nélkül
tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét
és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből ereesetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott gre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket mint ldául a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkeze az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
21
. oldal
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
A felügyeleti hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg leményt bocsátott ki vagy
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
22
. oldal
16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok
köztük a felügyeleti hatóságnál törté panasztételhez való jog sérelme lkül, minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak
e rendeletnek nem megfele kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti
jogait.
16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezevagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt
is, kivéve, ha az adatkeze vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
Kelt, Szeged, 2021. április 30. napján
TA-FE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviseli: Tanács Ferenc ügyvezető